Kompetenssäkring

Case

Produktion

Svensk livsmedelsindustri ska vara konkurrenskraftig – ända ner på golvet

Yrkesstolthet, kvalitetskontroll och en möjlighet att investera i både medarbetare och företag. En validering synliggör kompetensen på företaget och lyfter människorna bakom jobben!

”Mer mat – fler jobb” erbjuder mindre företag som driver industriell livsmedelsproduktion att kompetenssäkra sin personal med hjälp av branschmodellen Industriteknik BAS. Ett av företagen som nappade på erbjudandet under hösten 2020 är Asta Real. Företaget producerar och utvinner naturligt astaxantin från mikroalger som odlas i en anläggning i Gustavsberg utanför Stockholm. Astaxantinet hamnar sedan i kosttillskottet Astaxin.

– Vi hade diskuterat vidareutveckling av vår produktionspersonal och den här valideringen passade oss bra. Det blir ju en kunskapsstämpel som kan leda till att stärka svensk arbetsmarknad och vara en konkurrensfördel. På Asta Real jobbar en blandning av människor där vissa hoppat av skolan. Ändå låg vi över snittet, vilket gjorde oss glada, säger Peter Worsöe, VD Asta Real.

Peter ser stora fördelar – både för det egna företaget och för livsmedelsbranschen i stort:

– Resultaten av valideringarna ger ju oss en möjlighet att se vad våra brister är och vi får bättre insikt om våra medarbetare och vad de kan. Certifieringen har flera värden och medarbetarna får också se svart på vitt att de är kunniga. Om detta blir mer vanligt förekommande så tror jag att man i branschen kommer hålla utkik efter den här sortens validerad personal.

I Industriteknik BAS ingår 10 olika kompetensområden och i snitt klarar varje medarbetare sju av tio områden på första försöket. Tillsammans med en testledare går medarbetaren sedan igenom sitt resultat. De företag som deltar i projektet Mer mat – fler jobb kan erbjuda sina anställda att gå internetbaserade kurser i de kunskapsområden som de eventuellt behöver stärka upp. Målet är att få ett kompetensbevis och det finns en möjlighet att göra om testet.

– Som testledare är det viktigt att prata med de anställda och förklara varför de ska göra ett prov inom tio olika ämnesområden. Att det är ett sätt att stärka företaget och dessutom deras egna möjligheter att stärka sin plats på arbetsmarknaden. ­Vi arbetar med alla möjliga företag inom Sveriges basindustrier och den här baskompetensen bör varje svensk industriarbetare – från truckförare till operatörer inom livsmedelsindustrin – ha på sin CV. Svensk industri ska vara konkurrenskraftig – ända ner på golvet, säger Jens Larsson, en av testledarna hos YrkesAkademin.

Hallå där…

Emilia Eneman

Emilia Eneman,
projektledare kompetenssäkring

Vad handlar kompetenssäkring om?

Vi vill synliggöra all den kompetens som finns inom industriell livsmedelsproduktion. Andra branscher har sedan länge säkerställt personalens kompetens genom kompetenssäkring – nu vill vi erbjuda samma sak för livsmedelsföretag!

Genom att validera medarbetarnas kunskaper ser vi också inom vilka områden det saknas kompetens. Där kan vi gå in och stötta med rätt kompetensinsatser. Det är ett effektivt sätt att investera tid och pengar på utbildning som verkligen ger resultat!

Hur går det till?

Vi använder oss av valideringsmodellen Industriteknik BAS, framtagen av Svensk industrivalidering. Den ger medarbetarna möjlighet att visa sina kunskaper inom 10 olika områden, bland annat miljö, säkerhet, kvalitet, underhåll och produktionsteknik.

Medarbetaren gör uppgiften på arbetsplatsen under arbetstid genom att svara på ett antal frågor i ett digitalt verktyg. Efteråt får medarbetaren ett intyg för varje godkänt kompetensområde. De som behöver kompetensutveckling får möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser och har sedan möjlighet att svara på frågorna igen vid ett senare tillfälle.

Varför tycker du att företag ska satsa på kompetenssäkring och hur kommer man i kontakt med dig?

Ju mer kvalificerade och engagerade medarbetare ett företag har, desto mer konkurrenskraftigt blir det – både på kort och på lång sikt.

När fler företag kompetensutvecklar sin produktionspersonal stärker det inte bara det egna företaget utan hela branschen. Fram tills nu har livsmedelsindustrin saknat ett branschgemensamt intyg – det vill vi ändra på.  Ett intyg som bekräftar ens kompetens kommer att betyda mycket i framtiden. Både för anställda och företag!

Mejla eller ring mig, så berättar jag mer! emilia.eneman@li.se eller 08-762 65 19.

Kompetenssäkring – öka företagets konkurrenskraft med kompetenstrategi

Mer mat – fler jobb erbjuder för första gången en branschgemensam modell för att framgångsrikt testa, synliggöra och kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS, utvecklad av Svensk Industrivalidering. Medarbetarna svarar på frågor och säkerställer sin kompetens inom 10 områden. Efteråt får de ett intyg för varje godkänt kompetensområde. De medarbetare som behöver kompetensutveckling får möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser och har sedan möjlighet att svara på frågorna igen vid ett senare tillfälle.   Det är ett kostnadseffektivt sätt att stärka företagets konkurrenskraft och kompetens.

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för företag att synliggöra och höja kompetensen hos sina medarbetare.  Därför har vi valt att arbeta med den beprövade modellen Industriteknik BAS, ett digitalt test inom 10 områden som tydligt visar vilken kompetens som finns och vilken som saknas. Kompetenssäkringen omfattar tio olika kompetensområden, bland annat säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och underhåll.

Med stöd av en kompetenscoach går företaget igenom sin kompetensstrategi och väljer ut de medarbetare som ska kompetenssäkras. Medarbetarna bokar därefter upp en halvdag var, då de svarar på frågor inom de olika kompetensområdena digitalt. Efteråt får de ett intyg för varje godkänt kompetensområde. De medarbetare som behöver kompetensutveckling får möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser och har sedan möjlighet att svara på frågorna igen vid ett senare tillfälle. Intygen är ett viktigt dokument för framtiden och fungerar som en plattform för fortsatt yrkesspecifik utveckling. Att kompetenssäkra sina medarbetare är en kostnadseffektiv metod för företaget att satsa på långsiktig lönsamhet.

Kompetenssäkringen är avgiftsfri. Företaget bidrar med de anställdas arbetstid för att genomföra testen (drygt 4 timmar). För att få delta får företaget ha högst 249 anställda.

Mer mat – fler jobb kan testa upp till 300 medarbetare inom livsmedelsindustrin och erbjuda kompletterande utbildning till dem som behöver. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om kompetenssäkring inom industriell produktion

Frågor och svar – för företag

Vad är kompetenssäkring?

Kompetenssäkring är ett sätt för företag inom industriell livsmedelsproduktion att synliggöra och säkra upp kompetensen hos sina medarbetare. Vi använder oss av det välbeprövade och branschgemensamma verktyget Industriteknik BAS. Medarbetarna får ett intyg för varje godkänt kompetensområde. De medarbetare som behöver kompetensutveckling får möjlighet att komplettera sina kunskaper med hjälp av digitala kurser och har sedan möjlighet att svara på frågorna igen vid ett senare tillfälle.

Vad ingår i erbjudandet?

Ett inledande möte med en kompetenscoach som tillsammans med företaget går igenom kompetensstrategin och väljer ut de anställda som ska valideras. Ett planeringsmöte tillsammans med en testledare från ett testcenter. Digitala kompetenssäkringstest av medarbetarna. Återkoppling och genomgång av testresultat tillsammans med testledare. Tre utbildningsmoduler per medarbetare.

Varför ska livsmedelsföretag kompetenssäkra sin personal?

När företaget säkerställer att de anställda har rätt kompetens ökar konkurrenskraften och därmed möjligheterna till ökad lönsamhet. Genom att identifiera kunskapsluckor hos medarbetarna kan företaget satsa på kurser och utbildningar inom de områden som ger bäst effekt. 

Kompetenssäkring ger resultat samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Finns det några krav för att ett företag ska få delta?

Ja, företaget får ha högst 249 anställda. Det är ett villkor som Europeiska Socialfonden, ESF, ställer på projektet.

Varför är det viktigt att satsa på kompetenssäkring?

Alla företag behöver kvalificerade medarbetare. Allt fler arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, fler färdigheter och förmågor än tidigare. Utan tillräcklig kompetens är det svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att vara konkurrenskraftiga inom livsmedelsområdet. Det är också svårt att utveckla nya produkter och hänga med i utvecklingen av nya produktionsprocesser.

Eftersom kompetenssäkringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som kvalitets- och konkurrensdrivande blir insatserna fokuserade och effektiva. Företaget investerar i träffsäkra insatser på rätt nivå.

Med godkänt resultat får de anställda ett bevis på att de verkligen kan det som branschen och den svenska livsmedelsindustrin efterfrågar. Företaget höjer sin kvalitet, konkurrenskraft och lönsamhet, både på kort och på lång sikt. Sammantaget blir detta ett lyft för hela livsmedelsindustrin.

Hur går kompetenssäkring till?

När företaget har anmält intresse för att validera sina anställda till oss i Mer mat -fler jobb, hör en kompetenscoach av sig för att gå igenom kompetensstrategin i företaget och välja ut de medarbetare som ska valideras. Därefter får företag och medarbetare tillgång till de digitala frågorna inom varje kompetensområde som ingår i Industriteknik BAS.

Vilka områden testas och kompetenssäkras?

Industriteknik BAS testar kunskaperna inom 10 områden: Hälsa, miljö och säkerhet. IT och automation. Kvalitet. Matematik. Mätteknik. Produktionsteknik och ekonomi. Flödesteknik. Engelska. Svenska. Underhåll. Läs mer om de olika kompetensområdena på Svensk industrivalidering

Hur många av mina medarbetare kan valideras?

Ett företag kan validera högst 12 av sina anställda.

Hur lång tid måste varje anställd avsätta för testen?

Det tar ungefär 4 timmar per medarbetare, inklusive uppföljning efteråt.

Hur kan personal med kunskapsluckor förbättra sin kompetens?

Vid eventuella kunskapsluckor sätter vi in kompetenshöjande åtgärder i form av digitala kurser. Tillsammans med medarbetaren kommer företaget överens om en handlingsplan och när kurserna ska vara genomförda. Därefter kan medarbetaren svara på frågorna igen.

Vad kostar det att validera företagets medarbetare?

Mer mat -fler jobb erbjuder avgiftsfri kompetenssäkring av medarbetare i livsmedelsföretag. Den enda kostnaden är den tid de anställda behöver avsätta, samt tid för eventuella kurser för att höja kompetensen.

Ingår omvalidering i erbjudandet?

Nej, omvalidering ingår inte men kan läggas till mot en mindre avgift.

Frågor och svar – för medarbetare

Varför ska jag svara på frågorna i Industriteknik BAS?

Att svara på frågor och bekräfta sin kompetens inom viktiga områden i branschen ger dig större möjligheter till både utveckling och karriär. Du får ett intyg på dina kunskaper, något som blir allt viktigare i framtiden. Din arbetsgivare får en tydlig bild av vad du eventuellt behöver för kurser för att höja din kompetens.  

Ett yrkesbevis är extra viktigt för produktionspersonal som kanske har jobbat på arbetsplatsen under lång tid och saknar högre utbildning.

Varför ska ett företag kompetenssäkra sin personal?

Kompetenssäkring av yrkeskompetens, handlar om att synliggöra och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till de krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde.

Utbildning, många år i yrket eller något annat sätt – hur du har skaffat dig din kompetens spelar ingen roll! Det viktiga är att synliggöra det du kan just nu. Då kan arbetsgivaren bättre ta vara på den kompetens du har eller satsa på mer effektiv kompetensutveckling som ger resultat.

Med godkänt resultat på frågorna får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och den svenska livsmedelsindustrin efterfrågar. Din kompetens blir erkänd.

Hur går testningen till?

Testet är digitalt och görs under arbetstid på företaget där du arbetar. Du svarar på frågorna individuellt och om flera medarbetare ska valideras kommer testledaren överens om hur testtiderna ska läggas upp på bästa sätt.

Hur lång tid tar det?

Drygt 4 timmar. Då räknar vi både in tiden det tar att svara på frågorna inom alla kompetensområden och återkopplingen du får efteråt.

Kan jag få mer tid för att bli klar?

Du har en viss tid på dig för att svara på frågorna inom varje område. Du kan pausa mellan varje del. Vid särskilda omständigheter kan provtiden utökas.

Vem kan göra en kompetenssäkring?

Kompetensutveckling för industriell livsmedelsproduktion riktar sig till produktionspersonal.

Finns det några särskilda krav för att få kompetenssäkras?

Det enda kravet är att du är anställd på företaget.

Hur länge ska man ha varit anställd på företaget för att göra kompetenssäkring?

Det finns inget krav på hur lång tid du behöver ha varit anställd för att valideras. Kompetenscoachen och företaget kommer tillsammans överens om vilka som ska validera sin kompetens.

Vad händer om jag inte klarar av kompetenssäkringen?

Om du behöver kompetensutveckling för att klara alla kompetensområden kan din arbetsgivare erbjuda dig digitala kurser inom dessa områden. Därefter kan du välja att svara på frågorna igen.

Får jag något bevis på att jag gjort kompetenssäkring?

Ja, du får ett branschgemensamt intyg för varje område du klarar i Industriteknik BAS. Ett viktigt dokument för ditt CV och för framtida jobb.

Vad kostar det och vem betalar?

Kompetenssäkringen är avgiftsfri för företaget och dig som medarbetare. Företaget betalar för den arbetstid du lägger ner på testet och för eventuell kompetensutveckling av dig.

Kan jag göra testet på andra språk än svenska?

Ja, testet finns på svenska och på engelska.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.