Validering/kompetenssäkring

Hallå där…

Emilia Eneman

Emilia Eneman,
projektledare validering/kompetenssäkring

Vad handlar validering om?

Vi vill synliggöra all den kompetens som finns inom industriell livsmedelsproduktion. Livsmedelsföretag har varit med och tagit fram den branschgemensamma modell vi nu erbjuder. Andra branscher har sedan länge säkerställt personalens kompetens genom validering – nu vill vi erbjuda samma sak för livsmedelsföretag!

Genom att validera medarbetarnas kunskaper ser vi också inom vilka områden det saknas kompetens. Där kan vi gå in och stötta med rätt kompetensinsatser. Ett effektivt sätt att investera tid och pengar på utbildning som verkligen ger resultat!

Hur går det till?

Testet är digitalt, men görs på arbetsplatsen under arbetstid. Vi använder oss av Industriteknik BAS som testar medarbetarens kunskaper inom 10 olika områden. Bland annat miljö, säkerhet, kvalitet, underhåll och produktionsteknik.

Efter testet får medarbetaren ett kompetensintyg på godkända delar. De som behöver kompetensutveckling erbjuds digitala kurser och en möjlighet att göra om testet vid ett senare tillfälle.

Varför tycker du att företag ska satsa på validering och hur kommer man i kontakt med dig?

Ju mer kvalificerade och engagerade medarbetare ett företag har, desto mer konkurrenskraftigt blir det – både på kort och på lång sikt.

När fler företag kompetensutvecklar sin produktionspersonal stärker det inte bara det egna företaget utan hela branschen. Fram tills nu har livsmedelsindustrin saknat ett branschgemensamt intyg – det vill vi ändra på.  Ett intyg som bekräftar ens kompetens kommer att betyda mycket i framtiden. Både för anställda och företag!

Mejla eller ring mig, så berättar jag mer! emilia.eneman@li.se eller 08-762 65 19.

Validering – öka företagets konkurrenskraft med kompetenssäkring

Mer mat – fler jobb erbjuder för första gången en branschgemensam modell för att framgångsrikt testa, synliggöra och kompetenssäkra personal i industriell livsmedelsproduktion – Industriteknik BAS. Modellen har tagits fram tillsammans med företag inom Livsmedelsföretagen. Medarbetarna testar sin kompetens inom 10 områden. De som klarar testen får ett intyg som säkerställer teoretiska kunskaper, övriga erbjuds kurser och utbildningar för att höja kunskapsnivån.  Ett kostnadseffektivt sätt att stärka företagets konkurrenskraft.

Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för företag att synliggöra och höja kompetensen hos medarbetarna.  Därför har vi valt att arbeta med den beprövade modellen Industriteknik BAS, ett digitalt test inom 10 områden som tydligt visar vilken kompetens som finns, och vilken som saknas. Säkerhet, arbetsmiljö, kvalitet och underhåll är några av de områden som testas.

Med stöd av en kompetenscoach väljer företaget ut de medarbetare som ska kompetenssäkras. Därefter bokas tider upp tillsammans med ett testcenter samtidigt som de anställda bokas in för en halvdags digitala test. De som klarar kompetenssäkringen får ett intyg som bekräftar kunskaperna – ett viktigt dokument för framtiden och som en plattform för fortsatt yrkesspecifik utveckling. De som inte klarar alla delar erbjuds kompetenshöjande utbildning för att nå målet. Att kompetenssäkra personalen är en kostnadseffektiv metod för företaget att satsa på långsiktig lönsamhet.

Valideringen är avgiftsfri. Företaget bidrar med de anställdas arbetstid för att genomföra testen (drygt 4 timmar). För att få delta får företaget ha högst 50 anställda.

Mer mat – fler jobb kan testa upp till 300 medarbetare inom livsmedelsindustrin och erbjuda kompletterande utbildning till dem som behöver. Kontakta oss så berättar vi mer!

Läs mer om validering inom industriell produktion

Frågor och svar – för företag

Vad är validering?

Validering är ett sätt för företag inom industriell livsmedelsproduktion att testa och säkra upp kompetensen hos sina medarbetare. Vi använder oss av det välbeprövade och branschgemensamma verktyget Industriteknik BAS. Medarbetare som klarar testerna får ett intyg, de med kunskapsluckor erbjuds kurser och utbildningar.

Vad ingår i erbjudandet?

Ett inledande möte med en kompetenscoach som tillsammans med företaget går igenom kompetensstrategin och väljer ut de anställda som ska valideras. Ett planeringsmöte tillsammans med en testledare från ett testcenter. Digitala valideringstest av medarbetarna. Återkoppling och genomgång av testresultat tillsammans med testledare. Tre utbildningsmoduler per testad medarbetare.

Varför ska livsmedelsföretag kompetenssäkra sin personal?

När företaget säkerställer att de anställda har rätt kompetens ökar konkurrenskraften och därmed möjligheterna till ökad lönsamhet. Genom att identifiera kunskapsluckor hos medarbetarna kan företaget satsa på kurser och utbildningar inom de områden som ger bäst effekt. 

Validering ger resultat samtidigt som det är kostnadseffektivt.

Finns det några krav för att ett företag ska få delta?

Ja, företaget får ha högst 50 anställda. Det är ett villkor som Europeiska Socialfonden, ESF, ställer på projektet.

Varför är det viktigt att satsa på kompetenssäkring?

Alla företag behöver kvalificerade medarbetare. Allt fler arbetsuppgifter och yrkesroller kräver mer kunskap, fler färdigheter och förmågor än tidigare. Utan tillräcklig kompetens är det svårt att upprätthålla den produktivitet och kvalitet som krävs för att vara konkurrenskraftiga inom livsmedelsområdet. Det är också svårt att utveckla nya produkter och hänga med i utvecklingen av nya produktionsprocesser.

Eftersom valideringen är avgränsad till de områden som branschen har identifierat som kvalitets- och konkurrensdrivande blir insatserna fokuserade och effektiva. Företaget investerar i träffsäkra insatser på rätt nivå.

Med godkänt resultat i testet får de anställda ett bevis på att de verkligen kan det som branschen och den svenska livsmedelsindustrin efterfrågar. Företaget höjer sin kvalitet, konkurrenskraft och lönsamhet, både på kort och på lång sikt. Sammantaget blir detta ett lyft för hela livsmedelsindustrin.

Hur går validering till?

När företaget har anmält intresse för att validera de anställda till oss i Mer mat -fler jobb, hör en kompetenscoach av sig för att gå igenom kompetensen i företaget och hos de medarbetare som ska testas. Därefter får företaget tillgång till de digitala testen i Industriteknik BAS och de anställda kan påbörja testningen.

Vilka områden testas och kompetenssäkras?

Industriteknik BAS testar kunskaperna inom 10 områden: Hälsa, miljö och säkerhet. IT och automation. Kvalitet. Matematik. Mätteknik. Produktionsteknik och ekonomi. Flödesteknik. Engelska. Svenska. Underhåll. Läs mer om de olika kompetensområdena på Svensk industrivalidering

Hur många av mina medarbetare kan valideras?

Ett företag kan validera högst 12 av sina anställda.

Hur lång tid måste varje anställd avsätta för testen?

Det tar ungefär 4 timmar att branschvalidera en medarbetare, inklusive uppföljning efteråt.

Hur kan personal med kunskapsluckor förbättra sin kompetens?

Vid eventuella kunskapsluckor sätter vi in kompetenshöjande åtgärder i form av internetbaserade utbildningar. Tillsammans med medarbetaren kommer företaget överens om en handlingsplan och när kurserna ska vara genomförda. Därefter kan medarbetaren genomföra testen igen.

Vad kostar det att validera företagets medarbetare?

Mer mat -fler jobb erbjuder avgiftsfri validering av medarbetare i livsmedelsföretag. Den enda kostnaden är den tid de anställda behöver avsätta för att genomföra testerna, samt tid för eventuella utbildningar för att höja kompetensen.

Ingår omvalidering i erbjudandet?

Nej, omvalidering ingår inte men kan läggas till mot en mindre avgift.

Frågor och svar – för medarbetare

Varför ska jag genomföra testerna i Industriteknik BAS?

Att testa sin kompetens inom viktiga områden i branschen ger dig större möjligheter till utveckling och karriär. Du får ett intyg på dina kunskaper, något som blir allt viktigare i framtiden. Din arbetsgivare får en tydlig bild av vad du eventuellt behöver för utbildningar för att höja din kompetens.  

Ett yrkesbevis är extra viktigt för produktionspersonal som kanske har jobbat på arbetsplatsen under lång tid och saknar högre utbildning.

Varför ska man kompetenssäkra personalen?

Kompetenssäkring, eller validering av yrkeskompetens, handlar om att bedöma och intyga en persons kunskaper och färdigheter kopplat till de krav som ställs på kompetens inom ett yrke eller yrkesområde.

Utbildning, många år i yrket eller något annat sätt -hur du har skaffat dig din kompetens spelar ingen roll! Det viktiga är att synliggöra det du kan just nu. Då kan arbetsgivaren bättre ta vara på den kompetens som finns eller satsa på mer effektiv kompetensutveckling som ger resultat.

Med godkänt resultat i testet får du ett bevis på att du verkligen kan det som branschen och den svenska livsmedelsindustrin efterfrågar. Din kompetens blir erkänd.

Hur går testningen till?

Testet är digitalt och görs på företaget där du arbetar. Du testas individuellt och om flera medarbetare ska valideras, kommer testledaren överens om hur testtiderna läggs upp på bästa sätt.

Hur lång tid tar det?

Drygt 4 timmar. Då räknar vi både in tiden själva testen tar och den återkoppling du får efteråt.

Kan jag få mer tid för att bli klar?

Testet är tidsbegränsat så att du har en viss tid för varje område. Du kan pausa mellan varje del. Vid särskilda omständigheter kan provtiden utökas.

Vem kan göra en validering?

Validering och kompetensutveckling för industriell livsmedelsproduktion riktar sig till produktionspersonal.

Finns det några särskilda krav för att få kompetenssäkras?

Det enda kravet är att du är anställd på företaget.

Hur länge ska man ha varit anställd på företaget för att göra validering?

Det finns inget krav på hur lång tid du behöver ha varit anställd för att valideras. Kompetenscoachen och företaget kommer tillsammans överens om vilka som ska validera sin kompetens.

Vad händer om jag inte klarar av valideringen?

Om du inte klarar en eller flera delar i valideringen kan din arbetsgivare erbjuda dig utbildning inom dessa områden. Efter utbildningen kan du göra om testerna.

Får jag något bevis på att jag gjort validering?

Ja, du får ett branschgemensamt intyg för varje område du klarar i Industriteknik BAS. Ett viktigt dokument för CV och framtida jobb.

Vad kostar det och vem betalar?

Kompetenssäkringen är avgiftsfri för företaget och dig som medarbetare. Företaget betalar för den arbetstid du lägger ner på testet och eventuell kompetensutveckling.

Kan jag göra testet på andra språk än svenska?

Ja, testet finns på svenska, engelska, farsi och arabiska.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för kontinuerlig information om utbildningar, event och erbjudanden som ingår i Mer mat – fler jobb!

nyhetsbrev

Mer mat – fler jobb är ett initiativ från

Bli medlem!

Livsmedelsföretagen verkar för att svenska livsmedelsproducenter ska ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft!

Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen.